Serwis Eroos.pl zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych!
Masz 18 lat?


Darmowe Zdjęcia Porno Fotki i Sex Gify Erotyczne - Eroos

reklama porno


Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu www.eroos.pl.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis - strona dostępna pod adresem www.eroos.pl
2. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Materiały - zdjęcia, gify, filmy umieszczane w Serwisie przez Użytkownika.
4. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
5. Konto - dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie.
6. Administrator - osoba odpowiedzialna za prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.


II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
5. W odniesieniu do materiałów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
6. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych Materiałów, w szczególności do zdjęć, filmów i gifów, a także że materiały te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
7. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie materiałów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
8. Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
9. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego Konta.
10. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.
11. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
13. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
14. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie, film lub wizerunek.
17. Administrator zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wszelkich Materiałów, a także kaswoanie kont Użytkowników, którzy naruszają Regulamin Serwisu.
18. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Administratora bądź innych Użytkowników.
19. Surowo zabronione jest dodawania zdjęć i filmików z pornografią dziecięcą, zdjęć przerobionych mających na celu obrażanie osób znajdujących się na nich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
20. Surowo zabronione jest korzystanie z automatów oraz skryptów skanujących Seriws. Jakiekolwiek próby skanowania bądź włamania na Serwis będą skutkować konsekwencjami prawnymi.


III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
2. Administrator informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane następujące dane :
Adres email.
Adres IP komputera.
Nazwa hosta.
Informacje o przeglądarce.
Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
3. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
2. Nazwa www.eroos.pl oraz cała zawartość witryny podlega ochronie przez prawo autorskie, prawa własności do baz danych i innych dóbr intelektualnych. Zabrania się kopiowania, publikowania i przetwarzania informacji zawartych na stronie bez zgody autora.
3. Każda osoba rejestrująca się w Serwisie potwierdza, iż świadomie akceptuje niniejszy regulamin.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2013. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.